Forum

Intentie verklaring mentorschap Klinkend Erfgoed

Intentieverklaring Elburg

 

Op 21 november 2015 was in het Orgelmuseum te Elburg een bijeenkomst, georganiseerd door de Werkgroep Orgelmentoraat. De werkgroep wil een antwoord bieden op het groeiende probleem van de klinkende monumenten die dreigen verloren te gaan doordat er, door welke oorzaak dan ook, niet meer voor wordt gezorgd. De doelstelling van de dag was te komen tot een conclusie, een vervolgtraject en een voornemen tot een structuur: een vereniging, een gilde of anderszins.

 

De volgende kernvragen waren onderwerp van discussie:

A. Is de concept-gedragscode volledig, bruikbaar etc.? Wat is een goede mentor?

B. Geeft het concept-inspectierapport voldoende houvast voor de mentor? Is het nodig rubrieken toe te voegen, bijvoorbeeld over het gebruik/toegankelijkheid van het instrument?

C. Welke toerusting is gewenst, en hoe denken we over intervisie en supervisie? Denk aan een jaarlijks bezoek aan orgelmaker voor tips, instructiemiddagen e.d.

 

De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgestelde gedragscode toereikend is,

Dat het inspectiemodel een werkbaar handvat biedt voor de beoordeling van de onderhoudstoestand van het instrument,

Dat een vakkundige toerusting gewenst is waarbij kritisch wordt gekeken naar het functioneren van de betreffende mentor en de aangeleverde technische rapportages,

Dat voor een collegiale toetsing op gezette tijden een ontmoetingsmoment gecreëerd dient te worden tussen professionals uit de orgelwereld en de mentoren.

Dat er behoefte bestaat aan een landelijke koepelorganisatie waar de mentoren bij aangesloten dienen te zijn en waarbinnen de bovengenoemde zaken geagendeerd worden.

 

Aldus vastgesteld, Elburg, 21 november 2015

You need to be a member of Klinkend Erfgoed to add comments!

Join Klinkend Erfgoed

Email me when people reply –

Replies

  • Bovenstaande tekst is, nav opmerkingen van de deelnemers aan de studiedag, geactualiseerd op 15-02-2016.

This reply was deleted.