Nieuws

De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) bereidt een Jaar van het Klinkend Erfgoed voor. Met financiële steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gewerkt aan een bidbook om 2020 in Europees verband tot KLINKEND themajaar uit te roepen.   

SKEN stelt vast dat het onroerend en roerend klinkend erfgoed een onmisbaar onderdeel van ons cultureel erfgoed vormt. Toch dreigen eeuwenoude klanken teloor te gaan. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, vooral de ontkerkelijking en de daarmee samenhangende toenemende leegstand en/of herbestemming van de kerken, maken goed beheer en vakmanschap bij de instandhouding van klinkend erfgoed niet meer vanzelfsprekend. Daarmee gaat een vitaal onderdeel van de belevingswaarde van de gebouwde omgeving verloren; het immateriële aspect dat mensen in tijden van vreugde en droefheid, verbindt. Denk aan die, in het hele land, luidende klokken na de ramp met de MH17.

KLINKEND 2020 moet een jaar worden waarin het brede publiek, de media en de politiek doordrongen worden van het belang van zorg voor zowel het materiele als immateriële behoud voor orgels, carillons, luidklokken, torenuurwerken en ander monumentaal klinkend erfgoed. Vergelijkbare ‘jaren’ als het Jaar van het Industrieel Erfgoed, het Jaar van de Historische Boerderij en het Jaar van het Mobiel Erfgoed, hebben met veel succes de betreffende onderdelen van het cultureel erfgoed bij zowel het brede publiek als binnen de vakwereld, politici en beleidsmakers op de agenda weten te plaatsen. SKEN streeft met KLINKEND 2020 niet alleen naar het vestigen van aandacht op het noodzakelijke behoud en beheer van klinkend erfgoed, maar ook op het scheppen van voorwaarden waarmee aan het klinkend erfgoed op verantwoorde wijze een nieuwe toekomst kan worden geboden, het aantrekkelijk maken van dit erfgoed, met name voor de jeugd en op de ambachtelijke kanten van het onderhouden en restaureren van klinkend erfgoed.

Website Mentoren Klinkend Erfgoed on-line

De Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed, hebben een eigen website ontwikkeld, www.vmke.nl.

De vereniging heeft tot doel het klinkend erfgoed dat, door omstandigheden, buiten beeld raakt bij de op dit gebied bestaande organisatie weer de aandacht en de zorg te geven die het verdient.

De leden van de vereniging zijn liefhebbers op het gebied van dit cultureel erfgoed, die voldoende kennis en kunde in huis hebben om hun diensten als mentor aan te bieden. 

Dissertatie over Orgelmakers Smits

Op 9 mei 2017 promoveert Jan Boogaarts aan de Nijmeegse Radboud universiteit op het werk van de orgelmakers Smits in Brabant. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijk standaardwerk over de Zuid-Nederlandse orgelmakerij in de 19e en vroege 20e eeuw.

De handelseditie zal vanaf 9 mei 2017 door de Walburgpers te Zutphen voor €69,50 op de markt gebracht worden.

Beiaardier en dj stelen de show

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/beiaardier-en-dj-stelen-de-show-1.6589173

Eerste ronde Ambitus Orgelconcours voor jongeren op 19 november in Arnhem in teken van J.P. Sweelinc

http://us11.campaign-archive2.com/?u=91606ce3aadb6bc431df64398&id=3854110064&e=f55131708c

Doe orgel

Een leuke impressie van het Doe orgel:

https://vimeo.com/190393920?ref=em-share